MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
 • sexuológ, urológ, andrológ

  sexuológ, urológ, andrológ

Čo je andrológia

Skutočnosť, že na bezdetnom manželstve sa svojou poruchou plodnosti prakticky rovnakou mierou podieľajú muži i ženy, si vyžiadal vytvorenie andrológie ako nového smeru v liečebno preventívnej činnosti. Andrológia v súčasnosti predstavuje jednu z dynamicky sa rozvíjajúcich disciplín vo svetovej medicíne. Popri problematike mužskej neplodnosti rieši problematiku mužskej sexuálnej dysfunkcie a mužskej antikoncepcie.

Treba zdôrazniť, že andrológia ako organická súčasť urológie úzko spolupracuje s ďalšími medicínskymi odbormi, najmä s gynekológiou a bez tejto spolupráce si činnosť andrológie nemožno predstaviť. Teda andrológiu by bolo možné nazvať aj mužskou gynekológiou.

Mužská neplodnosť

Z celkového počtu 2505 našich nových pacientov v roku 2005 bolo vyšetrených pre neplodnosť 1193, teda asi polovica pacientov našej ambulancie sú pacienti s problémom neplodnosti a asi polovica má mužskú sexuálnu dysfunkciu.
Priemerné trvanie neplodnosti našich pacientov je 4 roky s rozmedzím od jeden do 14 rokov a priemerný vek neplodných pacientov : 31 rokov s rozmedzím od 20 do 40 rokov.
V minulosti to bola výhradne žena, ktorá vyhľadala pomoc a liečbu u lekára v prípade problému s otehotnením. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že väčšina výskumov bola vtedy zameraná na liečbu ženskej neplodnosti.

účasné pokroky a nové poznatky medicíny v oblasti liečby neplodnosti zmenili tento pohľad. Výskumy vo svete potvrdzujú, že v 40 - 60% neplodnosti páru je na príčine muž . Tento fakt zdôrazňuje potrebu vyšetrenia muža, rovnako ako ženy.
Dôkladné vyšetrenie plodnosti muža je nevyhnutný prvý krok k úspešnej liečbe neplodnosti. Starostlivosť o muža z neplodného páru preberá odborný lekár - andrológ, ktorý je špecialistom na vyšetrenie a liečbu mužskej neplodnosti. Vyšetrenie plodnosti muža zahrňuje kompletnú anamnézu a telesné vyšetrenie vrátane vyšetrenia krvi a semena. Ďalšie vyšetrenie a liečba závisí od výsledkov tohoto základného vyšetrenia.

Teda na neplodnosť sa nemožno pozerať len ako na problém ženy alebo muža, ale ako na problém páru. Názor, že na príčine neplodnosti má svoju "vinu" len žena, patrí už ďalekej minulosti. Komplexné andrologické vyšetrenie muža z neplodného páru je prvou podmienkou a základom pre úspešnú liečbu páru.

Je to nevyhnutne potrebné z viacerých dôvodov:
 • porucha plodnosti muža môže signalizovať iné závažné ochorenie muža (plodnosť je zrkadlom zdravotného stavu muža)
 • od andrologického nálezu závisí, aká metodika asistovanej reprodukcie prichádza do úvahy
 • techniky získania spermií vhodných na oplodnenie z nadsemenníka a semenníka a úprava spermií vhodných na oplodnenie spadajú do kompetencie andrológa.

Súčasné techniky asistovanej reprodukcie zahŕňajúce IVF, GIFT, ICSI /často sa zahrňujú pod názov oplodnenie v skúmavke/ a iné techniky manipulácie s vajíčkom a spermiami vedia vyriešiť mnohé prípady neplodnosti. Avšak tieto techniky sú drahé. Nejde pri nich priamo o liečbu muža, o zlepšenie jeho plodnosti, ale riešia problém obchvatom, obídením základného problému.

U väčšiny neplodných mužov sa stále využíva s úspechom cenovo lacnejšia farmakologická liečba. Jej kombinácia s rovnako cenovo výhodnejšou príslušnou farmakologickou liečbou ženy nám pomáha dosiahnuť najvyššie možné percento otehotnenia. Navyše ľudia uprednostňujú pre splodenie dieťaťa kľudné domáce prostredie oproti stresujúcemu prostrediu zdravotníckeho zariadenia.

Z prognóz vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 vyplývajú dve závažné skutočnosti:
Slovensko bude mať menej obyvateľov a navyše bude starnúť.
Rodičky budú staršie: priemerný vek žien pri pôrode sa posunie z dnešných 26.5 roka na vek 28 až 28.5 roka, podobne ako je tomu v Západnej Európe.
Populačný vývoj v Západnej európe kopírujeme s 15- až 20-ročným oneskorením.
Zníženie počtu obyvateľstva
V roku 2025 by nás malo byť menej ako teraz.
A to napriek tomu, že priemerný vek ľudí by sa mal mierne zvýšiť, kým úmrtnosť ľudí v strednom a vyššom veku by mala poklesnúť.
Znižovanie pôrodnosti
Za zhruba 20 rokov poklesol počet pôrodov ročne na polovicu

Príčiny znižovania pôrodnosti:
 1. Sociálno- ekonomické dôvody
  Slováci sú podľa výskumov zodpovední pri rozhodovaní o zakladaní rodiny v tom, že zvažujú, či majú dosť peňazí a či majú kde bývať. To, že nemajú kde bývať, mnohých od rodiny odrádza.
 2. Nová hodnotová orientácia obyvateľstva
  Nízka pôrodnosť nie je len dôsledok zlej ekonomickej situácie. Menej narodených detí je bežné aj vo ekonomicky vyspelých štátoch, kde sú lepšie materiálne podmienky. Mnohí ľudia by si dieťa finančne mohli dovoliť, rodinu však nechcú. Proti manželstvu a rodičovstvu uprednostňujú budovanie kariéry, cestovanie, uprednostňujú jednoduchší spôsob života. Pôrody odkladajú na neskorší čas alebo k nim ani nepríde- toto sa často pokladá za hlavný faktor znižovania pôrodnosti.
 3. Zvyšovanie počtu neplodných párov
  Zvyšovanie počtu neplodných párov je negatívny jav, o ktorom sa na Slovensku málo hovorí. Pritom tu máme veľké množstvo manželských párov, ktoré túžia mať deti nezávisle na ekonomickej situácii a výchovu dieťaťa kladú v hodnotovom rebríčku na prvé miesto- ale príroda im nie je naklonená.

Publikované údaje z 80.- 90. rokov uvádzali na Slovensku 12- 13% neplodných manželských párov, v súčasnosti máme už 15% neplodných manželstiev. Najnovšie údaje na Slovensku ukazujú, že priemerne u 63% neplodných párov je príčinou neplodnosti práve muž. Zhoršujúci sa stav mužskej plodnosti znepokojuje odborníkov. Nie je náhodou, že reprodukčná medicína, ktorá sa zaoberá problémami reprodukcie ľudského rodu, zaznamenáva v súčasnosti veľký rozvoj.

Výskumy v krajinách s vysokou životnou úrovňou potvrdzujú, že najviac porúch reprodukčných funkcií spôsobuje zhoršujúce sa životné prostredie, priemyselné chemikálie a civilizačné faktory: od fajčenia cez drogy až po stres.

Mužská sexuálna dysfunkcia:

Ako to vyzerá u pacientov s mužskou sexuálnou dysfunkciou, ktorí chodia na našu ambulanciu?
Vek pacientov: 18-74 rokov
Priemerný vek: 55 rokov

FAKTY O EREKTILNEJ DYSFUNKCII (ED)

Definícia ED: ED je trvalá neschopnosť získať a udržať penilnú erekciu dostatočnú pre uspokojivý sexuálny styk.

ED je presnejší, správnejší a menej pejoratívny termín, ako impotencia.
Impotencia je oveľa širší termín, ktorý zahŕňa nielen problémy s erekciou, ale aj problémy s libidom ( sexuálna túžba ), s ejakuláciou alebo problémy s dosiahnutím orgazmu ( vyvrcholenie).

V roku 1995 malo v celosvetovom meradle problémy s ED asi 152 mil. mužov, v roku 2025 sa predpokladá zvýšenie výskytu ED na 322 mil. mužov.

Určitý stupeň ED postihuje až 50% mužov.

So stúpajúcim vekom sa výskyt ED zvyšuje, lebo pribúdajú rizikové faktory vzniku ED: obezita, diabetes, hypertenzia, zvýšená hladina cholesterolu, ateroskleróza, ktoré zhoršujú funkciu srdcocievneho systému.

Psychologická bolesť z ED môže byť viac zničujúca ako fyzické problémy z chronického telesného ochorenia.

Len jeden z desiatich mužov s ED ide k lekárovi!

Príčiny:
 • muži sa spontánne na tento chúlostivý problém nesťažujú, hanbia sa hovoriť o ED, považujú ED za normálny prejav starnutia, nevedia, že existujú účinné lieky, ktoré vyriešia ich problém
 • lekári sa na tento častý problém aktívne nepýtajú, je nedostatočné vzdelávanie v tejto oblasti na lekárskych fakultách, skôr sa zdôrazňuje problematika nádorových ochorení, ochorení srdcocievneho systému, diabetu
 • je nedostatok objektívnych informácií o overených, skutočne účinných spôsoboch liečby sexuálnych problémov

Vzťah medzi ED a depresiou je skrížený: 50-90% pacientov s depresiou má znížený záujem o sex a opačne: ED vedie k zvýšenému výskytu depresie.

Vplyv alkoholu na ED:
 • do 0.5 promile stimuluje erekciu, vyššia hladina má tlmivý vplyv
 • chronický alkoholizmus spôsobuje hormonálne poruchy a poškodenie nervov, čo vedie k ED

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY PACIENTOV V SÚVISLOSTI S LIEČBOU ED (erektilnej dysfunkcie) A ODPOVEDE:

Dá sa porucha erekcie liečiť?
Ano, väčšina prípadov ED sa dá liečiť, bez ohľadu na príčinu vzniku. Máme k dispozícii širokú škálu možností, pričom postupujeme od jednoduchších k zložitejším. Sú to tabletky, injekcie, podtlakové pumpy a penilné protézy. Výber každej metódy je prísne individuálny a závisí od presnej diagnózy ED a nie je vhodný pre každého. Pred začatím akéhokoľvek spôsobu liečby je potrebná konzultácia s lekárom.

Ako sa mám porozprávať o ED s partnerkou?
Optimálne je sadnúť si v kľude s partnerkou a porozprávať sa, ako ED ovplyvňuje Váš vzťah. Tak spoznáte svoje pocity a dáte partnerke najavo, že chcete zlepšiť súčasný vzťah v záujme obidvoch. Otvorenosť Vás môže ešte viac zblížiť. Väčšina partneriek rada pomôže v liečbe, ich podpora je pre mužov dôležitá.

Môže prísť na vyšetrenie so mnou aj partnerka?
Samozrejme. Keďže ED ovplyvňuje oboch, pri stretnutí s lekárom obaja získate jasnú predstavu o probléme a dostupných liečebných metódach. Môžete ich prediskutovať a spolu sa rozhodnúť o postupe, ktorý Vám a Vašej partnerke najviac vyhovuje.

Existuje návyk na lieky používané na liečbu ED?
Nie, lieky ktoré sú u nás oficiálne registrované na liečbu ED nepatria medzi návykové látky.

Ktoré sú najúčinnejšie a najčastejšie používané tabletky na ED ?
Najčastejšie používané a najúčinnejšie tablety v súčasnosti sú tzv. inhibítory fosfodiesterázy 5. typu. Teraz vás možno napadlo, že o takých tabletkách ste ešte nepočuli. Možno ste skôr počuli o "žltej tabletke, modrej tabletke a oranžovej tabletke", ako ich nazývajú často laici. Tak to sú tie tri tabletky, ktoré sa v súčasnosti používajú v liečbe poruchy stoporenia (ED) najčastejšie. Preto si povedzme o nich podrobnejšie. Tieto tabletky sú len na lekársky predpis. Na dosiahnutie rekcie po ich užití je potrebná sexuálna stimulácia a umožňujú tak dosiahnutie erekcie prirodzenou cestou. Po orgazme erekcia prirodzene klesá. Výrazne sa naopak odlišujú napríklad trvaním svojej účinnosti a každá z nich tak po užití poskytne iný časový priestor pre milovanie. To sú v súčasnosti najčastejšie používané a najúčinnejšie tri hlavné prípravky k perorálnej liečbe poruchy stoporenia (ED).

 • "Žltá tabletka" - Nástup účinku po užití je 30 minút. Po 30-tich minútach je muž až 24 hodín (podľa niektorých štúdií až 36 hodín) schopný bezproblémovej sexuálnej aktivity, samozrejme, len pri sexuálnej stimulácii. Pre svoju dlhú účinnosť je známa medzi verejnosťou aj pod názvom "víkendová tableta".
 • "Oranžová tabletka" - Tabletu treba užiť asi 25 minút pred plánovaným začiatkom sexuálnej aktivity a 4 až 5 hodín je muž schopný sexuálnej aktivity. Aj pri tejto tabletke platí, že účinkuje len pri sexuálnej stimulácii.
 • "Modrá tabletka" - Nástup účinku po užití modrej tabletky je asi 60 minút. Ani táto tabletka "nefunguje" bez sexuálnej stimulácie. účinnosť trvá 4 až 5 hodín.